Projekty naukowe

Inne projekty

W 2015 r. Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie z Kirovohrad National Technical University oraz Uniwersytetem w Białymstoku współorganizował III Forum Numizmatyczne Polska – Wschód. Wspólne dziedzictwo dziejów. Białoruś – Czechy – Finlandia – Litwa – Łotwa – Kazachstan – Mołdawia – Polska – Rumunia – Rosja – Słowacja – Ukraina. Inicjatorem i organizatorem konferencji był prof. Krzysztof Filipow.

W październiku 2010 r. OBEŚW był głównym organizatorem V Sympozjum Archeologii Środowiskowej i VII Warsztaty Terenowe. „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna”. Dedykowanego Profesorowi Jerzemu Okuliczowi–Kozarynowi. Międzynarodowa konferencja odbyła się w dniach 22-24 września 2010 r. w Białowieży. Współorganizatorami konferencji byli: Ośrodek Badań Europy Środkowo – Wschodniej, Wydział Historyczno – Socjologiczny i Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Archeologii oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Białowieski Park Narodowy. OBEŚW otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie na organizację w/w konferencji.

W 2009 r. Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej zrealizował zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Polskie dziedzictwo utracone. Badania, kwerendy naukowe nad polonikami znajdującymi się w Riksarkivet w Sztokholmie (zespół Extranea IX Polen) digitalizacja i opracowanie inwentarza zasobów.”

W 2009 r. stowarzyszenie było współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naukowcy, muzealnicy oraz środowisko konserwatorskie z całej Polski oraz liczni goście zagraniczni.

W 2006 roku stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet 3, Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, w wysokości 16.000 zł na realizację zadania: Publikacja pracy zbiorowej „Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku” – jako dokumentacja badań naukowych prowadzonych przez grono historyków w archiwach i bibliotekach Białorusi, Litwy, Ukrainy (także Polski)

W 2006 roku stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet 4, Ochrona zabytków archeologicznych, w wysokości 30.000 zł na realizację zadania: Konserwacja oraz dokumentacja zabytków archeologicznych z badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii, stan. 1, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (sezony 2003-2006).

W 2006 roku Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej był współorganizatorem:

VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (historyczno-archeologicznej) „Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne. Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Słowacja-Ukraina”. Obrady odbywały się w dniach 7-10 września. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Leszek Balcerowicz. Konferencja organizowana była ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

konferencji naukowej Orthodox Church in the Balkans and Poland – Connections and Common Tradition, 27-29 września 2006 r. – konferencja organizowana ze środków własnych stowarzyszenia

konferencji naukowej Potop na Podlasiu, 12-12 październik 2006 r. - konferencja organizowana ze środków własnych stowarzyszenia.

W dniach 10-12.03.2011 r. dr Małgorzata Karczewska reprezentowała Instytut Socjologii UwB i OBEŚW na międzynarodowej konferencji „Moje? Twoje? Nasze. Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce – doświadczenia, trendy, szanse”, zorganizowanej przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.


4 lata temu